Comité vun der CSV Norden

Um Bezierkskongress vun der CSV-Norden vum 22. Februar 2016 zu Mäerzeg ass d’Martine Hansen mat enger iwwerwältegender Majoritéit vun 97,43 % an hirer Funktioun als Bezierkspresidentin bestätegt ginn.

Nieft der Wiel vum President ass och e neie Bezierkscomité gewielt ginn. Rondrëm d’Martine Hansen sinn folgend Leit an de Comité gewielt ginn : Sonja Conzemius (Warken), Stefano D’Agostino (Mäerzeg), Hansen Christophe (Doncels), Juncker Edmée (Ettelbréck), Karier Yves (Heischent), Lutgen ép. Ansay Christine (Rëmeljen), Meyers Lucien (Lëllgen), Molitor Uljana (Houffelt), Nickels-Theis Annie (Lëpschent), Nicolay Pascal (Ettelbréck), Schaaf Jean-Paul (Ettelbréck) a Weiler Charles (Dikrech)

D’Office vertrueden sinn : déi national CSV-Députéiert aus dem Biezierk, grad sou wéi d’Députéiert vum Europa-Parlament aus dem Bezierk. D’Ënnerorganisatiounen (CSJ, CSF, CSG, CSV-Senioren an CSV International) hunn och d’Recht hir Vertrieder fir an de Bezierkscomité ze bestëmmen. Desweideren kann de Comité och nach weider Membere cooptéieren.

Foto: 1. Rei (v.l.n.r.) : Laurent Zeimet, Ali Kaes, Sonja Conzemius, Edmée Juncker, Uljana Molitor, Martine Hansen, Christine Lutgen ép. Ansay, Charles Weiler, Annie Nickels-Theis, Marc Spautz, Emile Eicher, Claude Wiseler

2. Rei (v.l.n.r.) : Jean-Paul Schaaf, Pascal Nicolay, Stefano D’Agostino, Yves Karier, Christophe Hansen, Lucien Meyers, Marco Schank