Parlamentaresch Ufroen

Kompensationspool im zukünftigen Naturschutzgesetz für den Flächenverbrauch durch Bauprojekte

Herr Präsident,   Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer bitte ich Sie, die parlamentarische Anfrage bezüglich des Kompensationspools an die Frau Ministerin für Umwelt und den Herrn Finanzminister weiterzuleiten.   Um den Flächenverbrauch durch Bauprojekte auszugleichen ist im zukünftigen Naturschutzgesetz die Schaffung eines Kompensationspools vorgesehen. Laut meinen ...

Weider liesen

Réponse à la question parlementaire sur la fermeture des commissariats

Réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure Etienne SCHNEIDER à la question parlementaire n°3645 du 23 février 2018 des honorables Députés Marco SCHANK et Martine HANSEN : Ad question 1 Depuis le 1er janvier 2017, les commissariats de proximité Grousbous, Rambrouch et Bavigne travaillent sous la forme de communautés de commissariats avec Heiderscheid, Redange et Wiltz respectivement. Ces ...

Weider liesen

Fermeture de certains commissariats de police dans le nord du pays ?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant la fermeture de certains commissariats de police dans le nord du pays. Depuis quelques semaines, des rumeurs circulent quant à la fermeture ...

Weider liesen

Députéiert Martine Hansen an Octavie Modert hannerfroen d’ Ausso vun der Ministesch zum Naturschutzfleesch. Esou eng Aussoen riskéieren ongerechtigter Weis dem Image vun eisen lëtzebuerger Betriber ze schueden.

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question urgente à Madame la Ministre de l’Environnement concernant l’abattage à l’étranger d’animaux d’origine luxembourgeoise bénéficiant du label « Naturschutzfleesch ». D’après le quotidien Luxemburger Wort, Madame la Ministre a ...

Weider liesen

Si fir de Moment am Centre Hospitalier du Nord zu Ettelbréck keng Better fräi?

Monsieur le Président, Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé. Selon nos informations, des patients qui ont récemment été transportés en ambulance au Centre Hospitalier du Nord (CHdN) n’auraient pas pu être hospitalisés, faute de lits disponibles et auraient ...

Weider liesen

Zuch-Infrastruktur am Norden

D’CFL hunn e groussen Investitiounsplang vun 3,8 Milliarden Euro presentéiert. Wuel sinn d’Transformatioun vun der Ettelbrécker an d’Modernisatioun vun der Ëlwenter Gare an dësem Plang virgesinn, mä mir konnte keng weider Investissementer, weder an d’Schinnenetz, nach an den Ausbau vu P&R-Méiglechkeeten, erkennen. Well mir awer net wëllen, dass de Norden vergiess gëtt, hunn eis 4 ...

Weider liesen

Wat ännert un der Stroossen-Infrastruktur um Fridhaff ?

Um Fridhaff entsteet eng nei Industriezon. An deem Kontext freet den Ali Kaes wat dat fir d’Stroosseninfrastrukture bedeit an ënnert anerem, ob ee Rond-Point dohinner kënnt an ob ee spéideren Ausbau vun där Streck op 4 Spuren nach méiglech ass. (méi…)

Weider liesen