Parlamentaresch Ufroen

Aktions- und Managementplan für den Umgang mit Wölfen in Luxemburg: Förderungen zur Beschaffung und Installation von Präventionsmaßnahmen

Herr Präsident,   Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer bitten wir Sie, die parlamentarische Anfrage bezüglich die Rückkehr des Wolfes in Luxemburg an die Frau Ministerin für Umwelt und den Herrn Minister für Landwirtschaft weiterzuleiten.   Sowie in den Nachbarländern wird auch in Luxemburg kontrovers über die Rückkehr des Wolfes diskutiert. Vor allem Weidetierhalter machen sich ...

Weider liesen

Pour quelles raisons aucun corridor écologique ne sera déclaré dans le projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages »?

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures et à Madame le Ministre de l’Environnement au sujet des corridors écologiques. Aussi bien la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du ...

Weider liesen

Fermeture des bureaux de recettes d’Ettelbruck et d’Esch-sur-Alzette de l’Administration des contributions directes ?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances concernant les bureaux de recettes de l’Administration des contributions directes. Il nous revient que les bureaux de recettes d’Ettelbruck et d’Esch-sur-Alzette de ...

Weider liesen

Wou ass d’Prozedur fir déi nei Waasserschutzzone rondrëm de Stau zu Esch/Sauer drun ?

Monsieur le Président Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Madame la Ministre de l’Environnement concernant le renouvellement des zones de protection des eaux autour du barrage d’Esch-sur-Sûre. Le lac barrage de la Haute-Sûre constitue la seule prise d’eau de surface au Grand-Duché ...

Weider liesen

Kompensationspool im zukünftigen Naturschutzgesetz für den Flächenverbrauch durch Bauprojekte

Herr Präsident,   Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer bitte ich Sie, die parlamentarische Anfrage bezüglich des Kompensationspools an die Frau Ministerin für Umwelt und den Herrn Finanzminister weiterzuleiten.   Um den Flächenverbrauch durch Bauprojekte auszugleichen ist im zukünftigen Naturschutzgesetz die Schaffung eines Kompensationspools vorgesehen. Laut meinen ...

Weider liesen

Réponse à la question parlementaire sur la fermeture des commissariats

Réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure Etienne SCHNEIDER à la question parlementaire n°3645 du 23 février 2018 des honorables Députés Marco SCHANK et Martine HANSEN : Ad question 1 Depuis le 1er janvier 2017, les commissariats de proximité Grousbous, Rambrouch et Bavigne travaillent sous la forme de communautés de commissariats avec Heiderscheid, Redange et Wiltz respectivement. Ces ...

Weider liesen

Fermeture de certains commissariats de police dans le nord du pays ?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant la fermeture de certains commissariats de police dans le nord du pays. Depuis quelques semaines, des rumeurs circulent quant à la fermeture ...

Weider liesen

Députéiert Martine Hansen an Octavie Modert hannerfroen d’ Ausso vun der Ministesch zum Naturschutzfleesch. Esou eng Aussoen riskéieren ongerechtigter Weis dem Image vun eisen lëtzebuerger Betriber ze schueden.

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question urgente à Madame la Ministre de l’Environnement concernant l’abattage à l’étranger d’animaux d’origine luxembourgeoise bénéficiant du label « Naturschutzfleesch ». D’après le quotidien Luxemburger Wort, Madame la Ministre a ...

Weider liesen

Si fir de Moment am Centre Hospitalier du Nord zu Ettelbréck keng Better fräi?

Monsieur le Président, Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé. Selon nos informations, des patients qui ont récemment été transportés en ambulance au Centre Hospitalier du Nord (CHdN) n’auraient pas pu être hospitalisés, faute de lits disponibles et auraient ...

Weider liesen

Zuch-Infrastruktur am Norden

D’CFL hunn e groussen Investitiounsplang vun 3,8 Milliarden Euro presentéiert. Wuel sinn d’Transformatioun vun der Ettelbrécker an d’Modernisatioun vun der Ëlwenter Gare an dësem Plang virgesinn, mä mir konnte keng weider Investissementer, weder an d’Schinnenetz, nach an den Ausbau vu P&R-Méiglechkeeten, erkennen. Well mir awer net wëllen, dass de Norden vergiess gëtt, hunn eis 4 ...

Weider liesen