Agrikultur-Ëmwelt

Aktions- und Managementplan für den Umgang mit Wölfen in Luxemburg: Förderungen zur Beschaffung und Installation von Präventionsmaßnahmen

Herr Präsident,   Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer bitten wir Sie, die parlamentarische Anfrage bezüglich die Rückkehr des Wolfes in Luxemburg an die Frau Ministerin für Umwelt und den Herrn Minister für Landwirtschaft weiterzuleiten.   Sowie in den Nachbarländern wird auch in Luxemburg kontrovers über die Rückkehr des Wolfes diskutiert. Vor allem Weidetierhalter machen sich ...

Weider liesen

Pour quelles raisons aucun corridor écologique ne sera déclaré dans le projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages »?

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures et à Madame le Ministre de l’Environnement au sujet des corridors écologiques. Aussi bien la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du ...

Weider liesen

Wou ass d’Prozedur fir déi nei Waasserschutzzone rondrëm de Stau zu Esch/Sauer drun ?

Monsieur le Président Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Madame la Ministre de l’Environnement concernant le renouvellement des zones de protection des eaux autour du barrage d’Esch-sur-Sûre. Le lac barrage de la Haute-Sûre constitue la seule prise d’eau de surface au Grand-Duché ...

Weider liesen

Kompensationspool im zukünftigen Naturschutzgesetz für den Flächenverbrauch durch Bauprojekte

Herr Präsident,   Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer bitte ich Sie, die parlamentarische Anfrage bezüglich des Kompensationspools an die Frau Ministerin für Umwelt und den Herrn Finanzminister weiterzuleiten.   Um den Flächenverbrauch durch Bauprojekte auszugleichen ist im zukünftigen Naturschutzgesetz die Schaffung eines Kompensationspools vorgesehen. Laut meinen ...

Weider liesen

Députéiert Martine Hansen an Octavie Modert hannerfroen d’ Ausso vun der Ministesch zum Naturschutzfleesch. Esou eng Aussoen riskéieren ongerechtigter Weis dem Image vun eisen lëtzebuerger Betriber ze schueden.

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question urgente à Madame la Ministre de l’Environnement concernant l’abattage à l’étranger d’animaux d’origine luxembourgeoise bénéficiant du label « Naturschutzfleesch ». D’après le quotidien Luxemburger Wort, Madame la Ministre a ...

Weider liesen

Op de Punkt : Interview mam Martine Hansen / Entretien avec Martine Hansen

– pour la version française, voir plus bas – „Die Menschen haben berechtigte Anliegen und Sorgen” Martine Hansen, was sind in Ihren Augen die politischen Schwerpunkte, die für den Bezirk Norden gesetzt werden müssten? Vor allem geht es darum, den ländlichen Raum in die politischen Entscheidungen einzubinden und die Entwicklung dieses Raums auch mit aller Konsequenz zu fördern. Ich denke hier ...

Weider liesen

D’Martine Hansen iwwert d’Prioritéite fir den Norden

An der Fräier Tribüne schwätzt d’CSV Deputéiert a Presidentin vum Bezierk Norden iwwert d’Prioritéite fir den Norden. « Kleng däerf net heeschen benodeelegt. Et ass fir eis wichteg, dass all Bierger hei am Land déi selwecht Chancen huet », sou d’Martine Hansen am Gespréich mam Fränk Kuffer. (méi…)

Weider liesen